نکات ترجمه فارسی به انگلیسی

نکات ترجمه فارسی به انگلیسی

همان طور که می دانید نوشتن مقاله به مهارت نیاز دارد؛ که هر فردی به اندازه توانایی های خود قادر به انجام آن است. شاید با افراد زیادی روبه رو شده باشیم که مقالات را چنان زیبا می نویسند که ویراستاران یک ژورنال را مجبور به خواندن کامل آن می کنند. در پست قبلی با عنوان “ چگونه یک مقاله فارسی به انگلیسی جذاب بنویسیم.” برخی از کلمات و عبارات معمول در مقالات انگلیسی را معرفی کردیم در این قسمت سعی داریم تا عبارات و کلمات بیشتری را در این زمینه معرفی کنیم.

موارد بیشتری که در نوشتن یک متن زیبا میتوانند کمک کننده باشند.

معمولاً زمانی که میخواهید برای توضیح بیشتر در مورد یک موضوع و ارائه یک نظریه از عبارات هم معنی با کلمه “and” استفاده کنید؛ می تونید از عبارات و کلمات زیر استفاده کنید؛ که می توانند متن رو خیلی زیباتر کنند.

عبارت زیر معمولاً در ابتدای جمله و زمانی که مترجم میخواد اطلاعات بیشتری در مورد یک موضوع به خواننده بده استفاده میشه.

Moreover

 به عنوان مثال

“Moreover, the results of a recent piece of research provide compelling evidence in support of …”


معمولا از این عبارت در ابتدای جمله و برای بیان اطلاعات اضافی در مورد موضوع استفاده میشه.

Furthermore

به عنوان مثال

 “Furthermore, there is evidence to suggest that …”


عبارت زیر میتونه به جای دو عبارت “moreover” و “furthermore” استفاده بشه.

What’s more

 به عنوان مثال

“What’s more, this isn’t the only evidence that supports this hypothesis.”


زمانی که میخواهید در مورد چیزی صحبت کنید که با موضوع مطرح شده توسط خودتان، موافق است میتونید از عبارت “likewise” استفاده کنید.

Likewise

 به عنوان مثال

“Scholar A believes X. Likewise, Scholar B argues compellingly in favour of this point of view.”


موارد استفاده عبارت زیر مانند کلمه”likewise” است.

Similarly

 به عنوان مثال

“Audiences at the time reacted with shock to Beethoven’s new work, because it was very different to what they were used to. Similarly, we have a tendency to react with surprise to the unfamiliar.”


اگر بخواهیم از موضوع دیگری صحبت کرده و نخواهیم که از کلمه”also ” استفاده کنیم میتونیم از دو عبارت “another key point to remember” و “another key fact to remember” استفاده کنیم.

Another key thing to remember

به عنوان مثال

“As a Romantic, Blake was a proponent of a closer relationship between humans and nature. Another key point to remember is that Blake was writing during the Industrial Revolution, which had a major impact on the world around him.”


میتونیم به جای دو کلمه “also” و “and” از عبارت “as well as” استفاده کنیم:

As well as

به عنوان مثال

“Scholar A argued that this was due to X, as well as Y.”


در صورتی که بخواهیم در مورد یک موضوع اطلاعات اضافی بدهیم و این اطلاعات اضافی خیلی سوپرایز کننده یا خیلی غیرمنتظره تر از موضوع اول باشه از این عبارت استفاده می کنیم:

Not only… but also

 به عنوان مثال

 “Not only did Edmund Hillary have the honour of being the first to reach the summit of Everest, but he was also appointed Knight Commander of the Order of the British Empire.”


اگر بخواهیم حداقل دو موضوع رو در یک زمان در نظر بگیریم از این عبارت استفاده می کنیم

Coupled with

 به عنوان مثال

 “Coupled with the literary evidence, the statistics paint a compelling view of…”


اگر بخواهیم یک استدلال را بیان کنیم و یک سری حقایق رو پشت سر هم بیاریم از این عبارات استفاده میشه

Firstly, secondly, thirdly…

 به عنوان مثال

“There are many points in support of this view. Firstly, X. Secondly, Y. And thirdly, Z.


اگر بخواهیم که یک سری اطلاعات اضافی را با یک مقدار تاکید بیشتر بیان کنیم از دو عبارت “Not to mention” و “to say nothing of” استفاده می کنیم.

Not to mention/to say nothing of

 به عنوان مثال

“The war caused unprecedented suffering to millions of people, not to mention its impact on the country’s economy.”

منتظر نظرات سبزتان هستیم. در پست دیگری که با عنوان “استفاده از عبارات متضاد در متن فارسی به انگلیسی” ایجاد شده به معرفی عباراتی می پردازیم که برای بیان تضاد در جملات استفاده می شوند.