عبارات متضاد در متن مقاله فارسی به انگلیسی

استفاده از عبارات متضاد در متن مقاله فارسی به انگلیسی

در پست قبلی در مورد نکات ترجمه فارسی به انگلیسی موضوعاتی بیان شد. در این قسمت سعی داریم تا در مورد کلمات و عباراتی صحبت کنیم که برای بیان تضاد در متن استفاده می شوند.

کلمات و عباراتی که برای نشان دادن تضاد به کار میروند:

گاهی اوقات نیاز داریم تا از عبارات متضاد استفاده کنیم به عنوان مثال

“X says this, but Y disagrees”

در این قسمت قصد داریم تا کلمات و عباراتی را معرفی کنیم که برای کنار هم قرار دادن دو جمله متضاد استفاده می‌شوند کلمات و عباراتی که باعث زیبایی نوشتار شما می شوند.

اگر بخواهیم بحثی را مطرح کنیم که با گفته های شما مغایرت دارد؛ می تونیم از کلمه “however” استفاده کنیم.

However

 به عنوان مثال

“Scholar A thinks this. However, Scholar B reached a different conclusion.”

اگر بخواهیم یک تفسیر متضاد از یک موضوع را مطرح کنیم یعنی حالت دیگری از این موضوع که با حالت اول در تضاد است از این عبارت استفاده می کنیم.

On the other hand

 به عنوان مثال

“The historical evidence appears to suggest a clear-cut situation. On the other hand, the archaeological evidence presents a somewhat less straightforward picture of what happened that day.”

عبارت زیر دقیقا کاربرد دو عبارت “on the other hand” و “but” را دارد.

Having said that

 به عنوان مثال

“The historians are unanimous in telling us X, an agreement that suggests that this version of events must be an accurate account. Having said that, the archaeology tells a different story.”

اگر بخواهیم قسمت های مختلفی از یک موضوع را با هم مقایسه کنیم از دو عبارت “by contrast” و “in comparison” استفاده می کنیم.

By contrast/in comparison

به عنوان مثال:

“Scholar A’s opinion, then, is based on insufficient evidence. By contrast, Scholar B’s opinion seems more plausible.”

اگر بخواهیم با شک و تردید در مورد یک ادعا صحبت کنیم از عبارت زیر استفاده میشود:

Then again

 به عنوان مثال

 “Writer A asserts that this was the reason for what happened. Then again, it’s possible that he was being paid to say this.”

کاربرد استفاده از عبارت زیر دقیقاً مانند عبارت “then again” است.

That said

 به عنوان مثال

“The evidence ostensibly appears to point to this conclusion. That said, much of the evidence is unreliable at best.”

اگر بخواهیم یک ایده مخالف را بیان کنیم میتونیم از این کلمه استفاده کنیم:

Yet

 به عنوان مثال

“Much of scholarship has focused on this evidence. Yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation.”

منتظر نظرات سبزتان هستیم. در پست دیگری که با عنوان “استفاده از عبارات شرطی در ترجمه مقالات” ایجاد شده به معرفی عباراتی می پردازیم که برای بیان جملات شرطی استفاده می شوند.