تصویر شاخص - فرمت مقاله

توضیحات کاملی در مورد فرمت مقاله و فرمت مجله + نمونه فرمت مقاله

فرمت اولیه مقاله‌ای که برای ژورنال ارسال می‌شود با فرمت مقاله چاپ شده متفاوت است. نوشتن نسخه اولیه مقاله (manuscript)  دارای قواعد خاصی است که در ادامه این فرمت به طور مفصل شرح داده می‌شود.    فهرست مطالب مقاله چیست؟…