تصویر شاخص پارافرایز

پارافریز چیست؟+ آموزش ۵ مرحله‌ای پارافریز کردن+[نمونه مقاله پارافریز شده🎁]

بیشتر مقالات به پارافریز یا بازنویسی احتیاج دارند. امروزه نرم افزارهای زیادی برای بررسی میزان سرقت ادبی مقالات و کتب وجود دارند. سرقت ادبی به صورت عمدی یا غیر عمد سبب رد شدن مقاله می‌شود. قبل از ارسال مقاله برای…