چگونگی نوشتن و ترجمه مقاله ISI : ریزترین نکات و قواعد

اگر شما یک فرد تحصیلکرده هستید، می دانید که بخشی از یادگیری شامل شناخت نحوه نوشتن مقالات علمی است. متاسفانه، تعداد کمی از دانشجویان نحوه درست نوشتن و حتی ترجمه مقاله و ترجمه علمی را می دانند. شاید بهترین زمان برای…