مترجم-زمینه-ترجمه

بایدها و نبایدهای یک مترجم در زمینه ترجمه

گفتن بعضی چیزها به یک مترجم حرفه ای می تواند برای وی بسیار دردناک باشد و می تواند سبب صدمه جدی و یا ایجاد نفرت در وی شود. بنابراین در حرف زدن با مترجمان احتیاط کنید و جملاتی را به…