به ترجمه علاقه مندید، دوست دارید با عنوان یک مترجم، جهانگرد شوید.

با توجه به روابط در حال رشد بین بخش های مختلف جهان، نیاز به مترجمان بیشتر احساس می شود و تقاضا برای انواع ترجمه از جمله بروشورهای سفر، راهنماهای فنی، آثار ادبی و مقالات بیشتر شده است. شرکت های سراسر جهان…