مترجم انگلیسی به فارسی

مترجم جان فارسی را در ترجمه انگلیسی پاس بدار!

چیزی که تا کنون بارها ترجمه تخصصی ایرانیان به آن تاکید داشته است، این است که ترجمه چیزی بسیار فراتر از برگرداندن کلمات از یک زبان به زبان دیگر است. یکی از مواردی که به صورت دقیق به مترجم انگلیسی…