ترجمه مقاله انگلیسی آمریکایی یا بریتانیایی

ترجمه انگلیسی مقاله باید بریتانیایی باشد یا آمریکایی؟

یکی از مواردی که در ترجمه انگلیسی مقاله مطرح است، نوع ترجمه اعم از آمریکایی یا بریتانیایی می باشد. هر چند تفاوت بیشتر در تلفظ لغات است، ولی دو لهجه بریتیش و آمریکن در قسمت های دیگری مانند نگارش کلمات…