مترجم هاب مایکروسافت (قطب ترجمه مایکروسافت)

مترجم هاب، یک سرویس رایگان ترجمه است که توسط موسسه مترجم مایکروسافت توسعه داده شده است. این ماشین ترجمه به طور کامل به API متنی متصل است. با هاب، شرکتها و ارائه دهندگان خدمات زبان می توانند سیستم های ترجمه…