تفاوت بین زبان انگلیسی و چینی در ترجمه

یک سوم مردم دنیا به زبان چینی صحبت می کنند. مطابق سایر زبانها، زبان چینی هم دارای قواعد دستور زبان و گرامر مخصوص به خود است. افرادی که قصد ترجمه تخصصی ، ترجمه متن ، ترجمه مقاله و … از زبان چینی…