روز ترجمه

روز بین المللی ترجمه

برای پیدایش ترجمه تاریخ دقیقی ذکر نکرده اند. برخی از صاحب نظران معتقدند که ترجمه حدود ۱۰۰۰ سال پس از نوشتن و ابداع خط به وجود آمده است. در واقع ترجمه برای ارتباط بین ملل و زبان های مختلف بوده…