مترجم-تازه-کار

آنچه که هر مترجم تازه کار باید بداند.

ترجمه یک فعالیت است که انسان را قادر می سازد تا به مبادله ایده ها و افکار بدون توجه به زبان های مختلف بپردازد. چند نوع ترجمه وجود دارد: ترجمه کلمه به کلمه، ترجمه با رعایت اصل امانتداری ، ترجمه معنایی، ترجمه تخصصی. ترجمه ترجمه…