ترجمه همزمان

آیا یک سخنرانی دارید که نیاز به ترجمه تخصصی ، ترجمه متن و یا ترجمه انگلیسی به فارسی همزمان دارد؟ در صورتی که جواب شما مثبت است، در ادامه چند نکته آورده می شود تا بتوانید آسان تر و به…