تکامل زبانهای ترجمه

در گذشته ارتباط میان افراد مختلف در زبانهای مختلف دشوار بود و به راحتی امروز نبود. ترجمه و ترجمه تخصصی بسیار مدرن و دقیق مربوط به عصر مدرن است و در واقع، با گذشت زمان، حتی ماشینها هم در زمینه…