آیین نامه ارتقا اساتید هیئت علمی

آیین نامه و شاخص ارتقا اساتید هیئت علمی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ضوابطی را برای ارتقا اساتید در نظر داشته و با انتشار آیین نامه ای در این باره، به توضیح و تشریح شاخص ها می پردازد. طبق این آیین نامه: ارتقـای مرتـبه اعضـای هـیات علمـی دانشـگاههـا…