آیین نامه ارتقا اساتید هیئت علمی

آیین نامه و شاخص ارتقا اساتید هیئت علمی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ضوابطی را برای ارتقا اساتید در نظر داشته و با انتشار آیین نامه ای در این باره، به توضیح و تشریح شاخص ها می پردازد. طبق این آیین نامه:

ارتقـای مرتـبه اعضـای هـیات علمـی دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشی، که از این پس در این آئیننامه «مؤسسه های آموزشی یا پژوهشی» نامیده میشوند، با توجه به میزان فعالتیهای آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی ـ اجرایی آنان و براساس مفاد این آئیننامه امکانپذیر است.

متن این آیین نامه را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:

دریافت آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی