دیکشنری تخصصی ایرانیان

هواشناسی

این فرهنگ معادل های تخصصی هواشناسی، آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی) را به صورت دو سویه( فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) نمایش میدهد.