دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی روانشناسی

این دیکشنری شامل واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته روانشناسی (اعم از بالینی و عمومی) و برخی از لغات روانپزشکی و مطالعات زنان است. با توه به نزدیکی روان شناسی و رشته مشاوره، برخی از کلمات تخصصی مشاوره و راهنمایی نیز در این دیکشنری گنجانده شده است. کلماتی از علوم اعصاب‌شناختی نیز که دارای مفهو یکسان با روانشناسی هستند در این فرهنگ موجود است.