دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی فلسفه

این فرهنگ شامل مجموعه لغات مرتبط با فلسفه را در خود جای داده و به عنوان دیکشنری تخصصی فلسفه (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) شناخته می شود.