متاسفانه جستجوی شما برای گاه+پوش+کردن+ریخته+پاشیده+کردن نتیجه دقیق به همراه نداشت.