متاسفانه جستجوی شما برای کلید+کنترلی+که+ستونهای+خروجی+را+مشخص+می+کند نتیجه دقیق به همراه نداشت.