متاسفانه جستجوی شما برای کارتلاتحادیه+کمپانیهای+تولید+و+عرضه+کننده+کالا+به+منظور+قبضه+کردن+بازار+کشور+یاحتی+جهان+و+تعیین+قیمتها+به+میل+خود+وجلوگیری+از+رقابتمبادله+اسیران+جنگیموافقتنامه+مبادله+اسیران+جنگی نتیجه دقیق به همراه نداشت.