جستجو برای چیزی که مقاوم وپایدار بوده وسنگینی جسمی را تحمل می کند