جستجو برای چاه زیر زمینی که به سمت بالا زده می شود