جستجو برای پسوندی برای ساختن صفت است به معنی دارای قدرت