متاسفانه جستجوی شما برای پایین+افتادگی+پلک نتیجه دقیق به همراه نداشت.