متاسفانه جستجوی شما برای پادشاهی+و+سلطنت+و+فرمانرواییحاکمیت+و+سیادت+و+سلطه+اقتدار+و+برتریقلمرو+پادشاه+حق+حاکمیت نتیجه دقیق به همراه نداشت.