جستجو برای وضع راکت نسبت به دیوار مقابل با سطح ان به طرف بالا