متاسفانه جستجوی شما برای وسیله+ای+برای+ارسال+و+دریافت+اطلاعات+در+یک+شبکه+مخابراتی نتیجه دقیق به همراه نداشت.