متاسفانه جستجوی شما برای هر+تجمع+لای+شن+ماسه+و+غیره+که+بوسیله+جریان+اب+ایجاد+شود نتیجه دقیق به همراه نداشت.