متاسفانه جستجوی شما برای نوزادانی+که+جانوری+در+یک+وهله+میزاید نتیجه دقیق به همراه نداشت.