جستجو برای مسیر مقاوم در مقابل گوی بولینگ ثبات داشتن قایق در