جستجو برای محل اتصال چند ریسمان ژاکارد به یک قیطان