جستجو برای ماده یا عاملی که از راه نشت جایگزین شده است