جستجو برای قطع سر بخصوص در جنین مرده در زایمان سخت