جستجو برای فقدان قدرت مقاومت بدن در مقابل عوامل زیان آور مثل میکربها