متاسفانه جستجوی شما برای فرزند+آدم+ابوالبشر+که+برادرش+او+را+بقتل+رسانید نتیجه دقیق به همراه نداشت.