دیکشنری تخصصی ایرانیان

فراوانی

دیکشنری تخصصی پزشکی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی پزشکی

زیست‌شناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

دیکشنری تخصصی فیزیک

abundance

[زمین‌شناسی]‏ غلظت میانگین یک عنصر در مخزنی زمین‌شیمایی؛ برای نمونه، فراوانی نیکل در شهاب‌سنگ‌ها|||[فیزیک]‏ شمار هر یک از ایزوتوپ‌ها در یکعنصر.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

abundance

[زمین‌شناسی]‏ غلظت میانگین یک عنصر در مخزنی زمین‌شیمایی؛ برای نمونه، فراوانی نیکل در شهاب‌سنگ‌ها|||[فیزیک]‏ شمار هر یک از ایزوتوپ‌ها در یکعنصر.

ویکی پدیا

frequency

در آمار برای تکرار پیشامدهای حاصل از یک آزمایش، فراوانی تعریف می‌کنند. فراوانی مطلق یک داده، به تعداد دفعات تکرار آن داده گفته می‌شود. فراوانی مطلق دادهٔ xi را با fi نمایش می‌دهند. اگر داده‌ها دسته‌بندی شده باشند، فراوانی مطلق دستهٔ iام برابر تعداد اعضای این دسته خواهد بود. اگر دستهٔ iام دارای فراوانی مطلق fi حاصل از n داده باشد، فراوانی نسبی این دسته به صورت کسر fi/n تعریف می‌شود. فراوانی تجمعی یک دسته، به تعداد پیشامدهایی گفته می‌شود که مقدارشان از کران بالای آن دسته کمتر باشد یا فراوانی تجمعی یک دسته یا محدوده حاصل جمع فراوانی مطلق همان دسته یا رده با فراوانی مطلق دسته یا رده های قبلی می باشد و

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی فیزیک

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.