جستجو برای فاصله بین دوکها در ماشین رینگ یا دولا تاب