متاسفانه جستجوی شما برای غده+ای+ا+ست+که+اطراف+گردن+مثانه+و+ابتدای+میزراه+را+در+مرد+احاطه+کرده+است نتیجه دقیق به همراه نداشت.