جستجو برای عمل خم کردن بطرف داخل یا حالت خمیدگی بطرف داخل