متاسفانه جستجوی شما برای عبارتی+که+بیان+می+کند+که+شرکت+سازنده+نرم+افزار+بر+نرم+افزار+مسیولیتی+ندارد نتیجه دقیق به همراه نداشت.