متاسفانه جستجوی شما برای طغیان+کردن نتیجه دقیق به همراه نداشت.