متاسفانه جستجوی شما برای سیلندر+کوچک+عقب+ماشین+کارد+پشم+که+الیاف+را+باز+کرده+و+تحویل+سیلندر+بزرگ+می+دهد نتیجه دقیق به همراه نداشت.