جستجو برای زمینی که دارای محدوده یا تله های ماسه ای بصورت ما