متاسفانه جستجوی شما برای روانه+کردن+متقابله نتیجه دقیق به همراه نداشت.