دیکشنری تخصصی ایرانیان

دهگانه

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

decathlon

در المپیک، یکی از مواد ترکیبی دو و میدانی، ویژۀ مردان، شامل ده مسابقه که در دو روز متوالی در مواد دوِ صدمتر و پرش طول و پرتاب وزنه و پرش ارتفاع و دوِ چهارصدمتر (روز نخست) و دوِ صدوده‌متر با مانع و پرتاب دیسک و پرش با نیزه و پرتاب نیزه و دوِ هزاروپانصدمتر (روز دوم) برگزار می‌شود و نتایج هر مسابقه به‌صورت امتیاز محاسبه می‌شود.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.