متاسفانه جستجوی شما برای دفع محصولات حاملگی از رحم قبل از ایجاد قابلیت حیات در جنین نتیجه دقیق به همراه نداشت.