متاسفانه جستجوی شما برای دستگاه+مکانیکی+در+واحد+ذخیره+دیسک+که+نوکهای+مخصوص+خواندن+و+نوشتن+را+روی+شیارهای+صحیح+دیسک+قرار+می+د نتیجه دقیق به همراه نداشت.